Menu Close

US POPCORN NEWSLETTER 2/2022

ในวันส่งท้ายปีใหม่นี้ ขอขอบพระคุณที่ติดตาม U.S.Popcorn Thailand มาโดยตลอด ในจดหมายข่าวฉบับนี้ จะเป็นการแจ้งสถานการณ์เกี่ยวกับธุรกิจป๊อปคอร์นในช่วงครึ่งปีหลัง และสรุปภาพกิจกรรมทั้งหมด ตลอดทั้งปี 2022 หวังว่าในปีนี้ ปี 2023 จะมีกิจกรรมการส่งเสริมการบริโภคป๊อปคอร์นอเมริกา เพิ่มมากยิ่งขึ้น และหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี จากลูกค้าทุกท่าน และเพื่อนๆที่สนใจบริโภคป๊อปคอร์นยิ่งขึ้นต่อไป

English Version

บทความที่เกี่ยวข้อง

Verified by MonsterInsights